Seloste henkilörekisteristä

Rekisterin nimi: Asiakastieto- ja markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä: Herkkumaa Oy, Tervalammintie 99, 14820 Hämeenlinna

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Asiakaspalvelumme herkkumaa@www.herkkumaa.fi vastaa viimeistään viiden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin. Lisätietoja antaa tietosuojavastaava Jari Lehkonen +358 400 445184 tai jari.lehkonen@www.herkkumaa.fi

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus: EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan f alakohta

Henkilötietojen käsittelyn luonne: Asiakastieto- ja markkinointirekisterin sisältämien henkilötietojen käsittely tarkoittaa voimassa olevien palvelusopimuksien yhteydessä käsiteltävien henkilöiden sekä rekisterin pitäjän markkinointirekisterissä olevia henkilötietoja.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Rekisteriä pidetään Herkkumaa Oy:n tuottamien palvelujen tilaamista, toimittamista, laskutusta ja asiakassuhteen hoitamista sekä markkinointia varten

  • Palvelusuhteen hoitamiseen (sis. mm. operatiivinen palvelusuhteen hoitaminen, hallinta, kehittäminen, laadun varmistaminen, asiakaspalvelun toteuttaminen sekä liike- ja palvelutapahtumien varmistaminen.
  • Herkkumaa Oy:n toiminnan sekä palvelun toteuttaminen, analysointi ja raportointi.
  • Herkkumaa Oy on vastuullisuuden toteuttamiseksi suhteessa asiakkaisiin sekä lakiin perustuvien ja viranomaismääräysten mukaisten velvoitteiden hoitamisessa sekä väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi sekä tietoturvallisuuden varmistamiseksi.
  • Herkkumaa Oy:llä on oikeus käyttää henkilön tietoja palveluihin liittyvään tiedotukseen, palveluiden toteuttamiseen, ylläpitoon, hoitoon ja markkinointiin.
  • Herkkumaa Oy ei luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle markkinointitarkoituksiin.

Henkilötietojen tyyppi: Asiakastieto- ja markkinointirekisteriin tallennetaan henkilötietoja asiakasyritysten sopimusyhteyshenkilöiden, päättäjien, vaikuttajien ja käyttäjien tietoja henkilörekisterin tietosisällön mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö: Asiakastieto- ja markkinointirekisteriin tallennetaan henkilön:

Etu- ja sukunimi

Yrityksen osoite ja y-tunnus

Toimenkuva/työtehtävä

Muut asiakkaaseen liittyvät identifiointitiedot

  • matkapuhelinnumero
  • sähköpostiosoite

Muut tiedot:

  • asiakkaan itse antamat personoivat lisätiedot, kuten kiinnostuksen kohteet
  • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
  • tapahtumahistoria

Rekisteröityjen ryhmät: Asiakastieto- ja markkinointirekisteriin rekisteröityjen ryhmät muodostuvat ensisijaisesti Herkkumaa Oy:n ja rekisteröitävän yrityksen/henkilön asiakassuhteesta. Toissijaisesti yrityksen toimialaluokan, liikevaihtoluokan tai henkilön toimenkuvan perusteella.

Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisteriin syntyy tietoa sekä rekisteröityjen itsensä ilmoittamana, heidän työnantajansa ilmoittamana, että rekisterinpitäjän oman toiminnan kautta. Asiakastietoja syntyy lisäksi Herkkumaan Oy:n henkilöstön liiketoiminnan kontakteista. Lisäksi rekisteriin syntyy tietoa julkisista tietolähteistä kerätystä aineistosta. Tiedot tarkistetaan tarvittaessa Suomen Asiakastieto Oyj:n, YTJ:n tai vastaavista, julkista tietolähteistä.

Henkilötietojen käsittelyn kesto: Asiakastieto- ja markkinointirekisterin sisältämien henkilötietojen käsittelyn kesto on sidottu sopimuksen voimassaoloon ja asiakassuhteen luonteeseen. Herkkumaa Oy säilyttää henkilötietoja vain sen aikaa kuin niitä kohtuullisesti katsotaan tarvittavan mainittuihin tarkoituksiin. Herkkumaa Oy säilyttää tiedot sovellettavissa olevien, lakisääteisten ja eettisten ilmoitusvelvollisuutta ja asiakirjojen säilyttämistä koskevien vaatimusten mukaisesti.

Tiedon korjaaminen: Henkilön on mahdollista täydentää ja korjata hänestä tallennettuja tietoja. Asiakas voi täydentää tietojaan ja päivittää omia yhteystietojaan toimittamalla ne kirjallisesti osoitteeseen:

Herkkumaa Oy, Tervalammintie 99, 14820 Hämeenlinna / Tietosuojavastaava

Kirjallisesti ilmoitettuna asiakkaan tulee esittää tiedon korjaamiseksi tarpeelliset seikat: Nimi, yritys ja yhteystiedot.

Kielto-oikeus: Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Herkkumaa Oy:tä käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointia, etämyyntiä sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kiellon voi ilmoittaa sähköpostitse, tai kirjallisesti osoitteeseen:

Herkkumaa Oy, Tervalammintie 99, 14820 Hämeenlinna / Tietosuojavastaava

Asiakkaan tulee esittää kiellon lisäämiseksi tarpeelliset seikat: Nimi, yritys ja yhteystiedot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Ei ole. Henkilötietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa tuomioistuimelle, poliisille tai ulosottoviranomaiselle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Ei ole.

Rekisterin suojauksen periaatteet: Tiedot tallennetaan digitaalisessa muodossa. Rekisteri on sijoitettu kulunvalvottuun ja / tai muuten lukittuun / suojattuun tilaan. Rekisteriin pääsy on suojattu ja sinne on pääsy rekisterin käsittelyyn oikeutetuilla, salassapitovelvollisuuden alaisina toimivilla henkilöillä.

Rekisterin käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnus ja salasana annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä Herkkumaa Oy:stä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on käyttöoikeus myönnetty. Käyttöoikeudet määrittelee rekisterin vastuuhenkilö yhdessä tietojärjestelmän pääkäyttäjän kanssa.

Herkkumaa Oy:n järjestelmäalihankkijoilla on pääsy rekisteriin tarvittavin osin.

Rekistereitä käytetään ainoastaan salattujen ja suojattujen verkkoyhteyksien kautta. Mikäli rekisteri on toisen toimijan verkossa, rekisterin sisältämien henkilötietojen käsittely tapahtuu aina salattua yhteyttä käyttäen.

Evästeet: Herkkumaa Oy käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet voi kieltää tai hyväksyä sivustoilla.

Muut ehdot: Muilta osin noudatamme IT 2018 EHK – Erityisehtoja henkilötietojen käsittelystä mukaisia ehtoja.